Uchwała nr XII/73/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz.ll z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 w związku z art. 5 ust. l, art. 7 ust. 2 ustavy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz.U. z 2002, Nr 200poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Dz.U.z2003r. Nr l W poz. 1039, Dz.U. z 20()3r. Nr 188 poz. 1840 w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i oplatać h lokalnych M. P. Nr 51, poz. 804

Uchwała nr XII/73/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz.ll z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 w związku z art. 5 ust. l, art. 7 ust. 2 ustavy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz.U. z 2002, Nr 200poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Dz.U.z2003r. Nr l W poz. 1039, Dz.U. z 20()3r. Nr 188 poz. 1840 w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i oplatać h lokalnych M. P. Nr 51, poz. 804


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55- zł, od 1 m2 powierzchni.
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41- zł. od 1 ha powierzchni,
c/ letniskowych - 0,21-zł. od 1 m2 powierzchni.
d/ pozostałych - 0,11-zł. od 1 m2 powierzchni.
e/ zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30- zł od 1 m2 pow.

2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,52-zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,00- zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 - zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 2,00- zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych - 3,60- zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
f/ letniskowych - 5,80- zł. powierzchni użytkowej,
g/ zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,80-zł. od 1 m2 pow. użytkowej.

3/ od budowli - 2% ich wartości,

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części.

§ 3.

Pobór podatku w drodze inkasa o którym mowa w § 1 określa odrębna uchwała.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

uchwała.jpg
uchwała.jpg
uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 stycznia 2004, 10:55:26)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (16 lutego 2004, 09:45:45)
Zmieniono: korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3547