Uchwała nr XII/72/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984,Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr J 62, poz. 1568 w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216poz. 1826, Nr 137, poz. 926/ w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r./MP. Nr 50, poz. 787/

Uchwała nr XII/72/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984,Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr J 62, poz. 1568 w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216poz. 1826, Nr 137, poz. 926/ w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r./MP. Nr 50, poz. 787/


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Cenę sprzedaży drewna, jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2004 ustala się w kwocie 107,70,- zł. za 1 m3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 stycznia 2004, 10:44:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3762