Uchwała nr XII/71/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003w sprawie ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U.z 2003r. Nr 162, poz. 1568, / w związku z art 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 zmiana Dz. U. z 1994r. Nr l poz. 3, Dz. U. z 1996r. Nr 91 poz. 409, Dz. U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998r. Nr 108poz. 681, Dz. U. z 200Ir. Nr 81 poz. 875, Dz. U. z 2002r. Nr U O poz. 1039, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568/ w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r./MP. Nr 49,poz. 771,

Uchwała nr XII/71/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


w sprawie ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U.z 2003r. Nr 162, poz. 1568, / w związku z art 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 zmiana Dz. U. z 1994r. Nr l poz. 3, Dz. U. z 1996r. Nr 91 poz. 409, Dz. U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998r. Nr 108poz. 681, Dz. U. z 200Ir. Nr 81 poz. 875, Dz. U. z 2002r. Nr U O poz. 1039, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568/ w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r./MP. Nr 49,poz. 771,


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Cenę skupu żyta, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2004   obniża się do kwoty   - 20,- zł za q .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 stycznia 2004, 10:28:06)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (28 stycznia 2004, 10:40:19)
Zmieniono: Dodanie skanu uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3681