Uchwała nr XII/70/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003zmiany uchwały Nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy z dnia 27.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2003r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/

Uchwała nr XII/70/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


zmiany uchwały Nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy z dnia 27.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2003r. wprowadza się następujące zmiany:


W § 1 pkt. 1 wyrażenie - 9.698.233,-
Zastępuje się wyrażeniem - 10.015.743,-

W § 1 pkt. 1 wyrażenie - 12.501.233,-
Zastępuje się wyrażeniem - 12.818.743,-

Wydatki bieżące w kwocie - 7.539.533,-
Zwiększa się do kwoty - 7.734.343,-

Wydatki majątkowe w kwocie - 4.961.700,-
Zwiększa się do kwoty - 5.084.400,-

Klasyfikacja w układzie działów, rozdziałów i paragrafów o których mowa w ust. 1 zawierają załączniki 1, 2 i 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 stycznia 2004, 09:54:02)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (28 stycznia 2004, 10:38:04)
Zmieniono: Dodanie skanu uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2829