Uchwała nr XI/68/03Rady Miejskiejz dnia 23 października 2003w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Miasta i Gminy Chodecz.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 12001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Nr 80 poz. 717 z późn. zm./

Uchwała nr XI/68/03
Rady Miejskiej
z dnia 23 października 2003


w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Miasta i Gminy Chodecz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 12001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Nr 80 poz. 717 z późn. zm./


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Przystępuje się do sporządzenia planu miejscowego Miasta i Gminy Chodecz
określonego w § 2.

§ 2.

1. Plan obejmuje wybrane obszary w granicach administracyjnych miasta i gminy Chodecz przedstawione na mapach stanowiących załącznik graficzny Nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad dla w/w obszaru zgodnie z opracowanym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chodecz" uchwalonym uchwałą Nr XLIX/248/02 z dnia 26.09.2002r. pod potrzeby działalności planistycznej i inwestycyjnej Rady Miejskiej,

3. Zakres ustaleń planu obejmuje:

1/ przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

2/ linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne, wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

3/ tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4/ granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5/ zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6/ lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7/ zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8/ szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody, oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

9/ tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,

10/ tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

11/ granice obszarów,

a/ zorganizowanej działalności inwestycyjnej
b/ rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
c/ przekształceń obszarów zdegradowanych

12/ inne warunki i zasady w zależności od potrzeb

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chodecz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

-----------------------------------------------------------

Adn.1

W związku z dużą objętością załączników nie zostały one umieszczone na stronie.

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (13 listopada 2003, 12:19:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3863