Uchwała nr XI/66/03Rady Miejskiejz dnia 23 października 2003w sprawie ustalenia sposobu głosowania dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /w związku z § 61 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Chodecz /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 73 poz. 1132/

Uchwała nr XI/66/03
Rady Miejskiej
z dnia 23 października 2003


w sprawie ustalenia sposobu głosowania dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /w związku z § 61 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Chodecz /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 73 poz. 1132/


Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się sposób głosowania dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/66/03
Rady Miejskiej Chodecz
z dnia 23.10.2003r.

Sposób głosowania dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku.

1. Ławnicy do Sądu Rejonowego wybierani są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach ostemplowanych pieczęcią Rady.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Kandydatów na ławników umieszcza się na kartkach do głosowania wpisując nazwiska i imiona w kolejności alfabetycznej.

5. Obok każdego nazwiska kandydatów z prawej strony znajduje się kratka, w której należy postawić znak „X" dokonując wyboru.

6. Za głos ważny, przy kandydatach na ławników do Sadu Rejonowego do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych , uznaje się głos, w którym postawiono znak „X" w kratce przy nazwiskach nie więcej niż 7 kandydatów.

7. Za głos ważny, przy kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach ze stosunku pracy, uznaje się głos, w którym postawiono znak „X" w kratce przy nazwiskach nie więcej niż 2 kandydatach.

8. Postawienie znaku „X" w kratce przy nazwiskach więcej niż 7 kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych oraz nie postawienie znaku "X" w żądnej kratce przy nazwiskach kandydatów - uznaje się za głos nieważny.

9. Postawienie znaku „X" w kratce przy nazwiskach więcej niż 2 kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach ze stosunku pracy oraz nie postawienie znaku „X" w żadnej kratce przy nazwiskach kandydatów - uznaje się za głos nieważny.

10. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymają najwięcej ważnie oddanych głosów.

11. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów na ostatnim miejscu mandatowym uzyska równą ilość głosów przeprowadza się spośród nich wybory ponowne. Za wybranego uważa się tego, który uzyskał największą ilość głosów.

12. W przypadku, gdy w wyniku ponownego głosowania dwaj kandydaci uzyskali równą największą liczbę głosów przeprowadza się spośród nich kolejne głosowanie.

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (13 listopada 2003, 12:10:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4283