Uchwała nr X/65/03Rady Miejskiejz dnia 12 września 2003w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 zmienionej uchwałami Nr VI/43/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20.03.2003r. oraz uchwałą Nr IX/62/03 Rady Miasta i Gminy z dnia 24 lipca 2003r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.z2001r. Nr 142, poz. 1541 z późn. zm. /w związku z art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/ tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 1014 z późn. zm.

Uchwała nr X/65/03
Rady Miejskiej
z dnia 12 września 2003


w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 zmienionej uchwałami Nr VI/43/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20.03.2003r. oraz uchwałą Nr IX/62/03 Rady Miasta i Gminy z dnia 24 lipca 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.z2001r. Nr 142, poz. 1541 z późn. zm. /w związku z art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/ tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 1014 z późn. zm.


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VI/31/03 Rady Miasta i Gminy z dnia 27 lutego 2003r. wprowadza się następujące zmiany:
W § 4 dodaje się zapis o brzmieniu:
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2003-2006 w brzmieniu stanowiącym załącznik (zip/doc) (7kB) zip do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (13 listopada 2003, 12:05:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2584