Uchwała nr X/64/03Rady Miejskiejz dnia 12 września 2003w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „in blanco".Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lite, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806/

Uchwała nr X/64/03
Rady Miejskiej
z dnia 12 września 2003


w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „in blanco".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lite, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806/


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ budowa sali gimnastycznej - hali sportowej" do kwoty 420.000,- zł. ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco" Miasta i Gminy Chodecz na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2.

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów, którego źródłem są wpływy środków z podatków i opłat lokalnych - z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatkach dochodowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chodecz .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ MiG w Chodczu za rok 2002 jest uzasadnione cytowanymi przepisami w podstawie prawnej tj. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości / tj. Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 694 z póżn. zmn. / Jednocześnie roczne sprawozdanie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Społecznej SP ZOZ w Chodczu Nr IX/63/03 z dnia 24 lipca 2003r.

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (20 października 2003, 13:10:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3305