Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.13.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 30 listopada 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie art. 93, ust.1 pkt. 7 Ustawy Pzp, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wady w postępowaniu polegające na dokonaniu przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, które mają lub mogły mieć wpływ na wynik postępowania i nie są usuwalne, stanowią podstawę unieważnienia postępowania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)