Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

KREDYT BANKOWY DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE SPŁAT WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.

zamawiający: MIASTO I GMINA CHODECZ
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości: do 211 000 euro
nr sprawy: 341/16/09
wartość: do 211 000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta Banku Ochrony Środowiska O Włocławek 

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010

zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341/11/09
wartość: poniżej progów - Prawo Zamówień Publicznych art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 września 2009  11:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy TRANS KOL PALIWA Sp. z o.o. 

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo o długości 0,606 km

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: zamówienie publiczne
nr sprawy: 341/06/09
wartość: powyżej progów na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Pub.
termin składania ofert: 15 września 2009  10:00
wynik postępowania: Zakład Usług Drogowych -Marek Smorczyński Olsza 3 88-300 Mogilno 

zamówienie na:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego Chodecz ul. Waryńskiego

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341/05/09
wartość: powyżej progów na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Pub.
termin składania ofert: 7 września 2009  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy Molewski Sp. z o.o. 

zamówienie na:

KREDYT BANKOWY DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2009

zamawiający: MIASTO I GMINA CHODECZ
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341/03/09
wartość: do 211 000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę  

zamówienie na:

Obsługa Kąpieliska Miejskiego w Chodczu w sezonie letnim 2009r.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE
nr sprawy:
wartość: poniżej 14000e
termin składania ofert: 22 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Została przyjęta oferta złożona przez Kujawskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek. Była to jedyna oferta. 

zamówienie na:

Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi gminnej-ulicy Lipowej o długości 0,443km w mieście Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Inżynieryjno Drogowa \"DROGTOM\" ul.Al.K.Wielkiego 1 b 87-800 Wlocławek 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzygi gmina Chodecz

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 23 marca 2009  10:00
wynik postępowania: Numer sprawy: 341/01/09 Chodecz, 2009-03-24 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/01/09. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzygi gmina Chodecz 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-03-31. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty --------------------------------------------------------------------------- Lp.: 1 Nazwa wykonawcy: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o Adres Wykonawcy: Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn Cena oferty brutto: 195 153,15 PLN Liczba pkt. w kryterium cena: 300 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

zamówienie na:

sprzedaż samochodu

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: ustny nieograniczony przetarg
nr sprawy:
wartość: 14 000zł
termin składania ofert: 9 marca 2009  09:00
wynik postępowania: Udział w przetargu wzięły 2 osoby. Została wybrana oferta firmu Handlowo-Usługowej ,,INTER-CAR,, Wiesław Wrzesiński, 62-270 Kłedzko, Polska Wieś 15. Cena sprzedaży 10 605zł 

zamówienie na:

zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu na rok 2009

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14000 Euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2009  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy ALTRAVOX z Włocławka. Była to najtańsza oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)