zamówienie na:

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 39,20 m², stanowiący własność Miasta i Gminy Chodecz, położony w Chodczu, Al. Zwycięstwa 1, na pierwszym piętrze budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowany na działce o nr ewid. 243/1 obr. Miasto Chodecz o pow. 0,0784 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta WL1W/00008212/0.

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: publiczny nieograniczony przetarg ustny
nr sprawy: -
wartość: poniżej 30 000e
termin składania ofert: 17 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: w załączniku 
Chodecz, dnia 17.06.2019 r.

Burmistrz Chodcza
ogłasza 
publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu mieszkalnego 
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe:

Przedmiot przetargu: 
Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 39,20 m², stanowiący własność Miasta i Gminy Chodecz, położony w Chodczu, Al. Zwycięstwa 1, na pierwszym piętrze budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowany na działce o nr ewid. 243/1 obr. Miasto Chodecz o pow. 0,0784 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta WL1W/00008212/0.

Przedmiotowy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie z istniejącego kominka. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,09 m².

Stan techniczny lokalu, standard i warunki jego utrzymania ocenia się jako dobry.

Cena wywoławcza: 
313,60 zł – miesięczny czynsz 
Cena wywoławcza została ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 23/2019 z dnia 01.04.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta i Gminy Chodecz oraz Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28.03.2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2023 (Dz. U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r., poz. 2161).

Ostateczną wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowić będzie kwota wylicytowana przez zwycięzcę przetargu.

Wadium:  
60,00 zł należy wnieść do dnia  10 lipca 2019 r. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Chodczu - Bank Spółdzielczy Lubraniec O/Chodecz Nr 76 9559 1014 0000 0127 2000 0001 lub w kasie Urzędu Gminy do godz. 15.00. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy  w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.

Minimalne postąpienie: 3,14 zł

Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu dnia 17 lipca 2019 r., o godzinie 10:00. Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej za miesięczny czynsz. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie. Na przetarg należy się zgłosić z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Pełnomocnik powinien okazać pisemne pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w licytacji przetargowej w imieniu uczestnika.

Udokumentowanie:
Zgodnie z art. 21b ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1234) oraz Uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. do dnia 3 lipca   2019 r. należy udokumentować dochody rodziny wraz z podaniem jej stanu osobowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oświadczenie o stanie majątkowym oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (pokój nr 17 a).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie  emerytalne, rentowe i chorobowe, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Warunki zawarcia umowy:
1. Umowa najmu zostanie podpisana z Najemcą, który zaoferował najwyższą cenę w licytacji ustnej za miesięczny czynsz.

2. Oprócz czynszu najmu lokalu najemca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją lokalu.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego ogłoszenia na czas nieokreślony.

4. Czynsz płatny będzie z góry do dnia 10-go każdego miesiąca. Podwyższenie stawki czynszu najmu ustalonej w wyniku przetargu będzie dokonywane na podstawie zmieniających się stawek ustalanych w Zarządzeniach Burmistrza Chodcza.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.

Osoba do udzielania informacji:
J. Matuszewska 
tel.: 054 2848 070 wew. 23.  BURMISTRZ CHODCZA
/-/
   Jarosław Grabczyński

Treść (66kB) pdf

Treść (526kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: J. Matuszewska
Opublikował: Piotr Lepka (17 czerwca 2019, 13:08:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (18 lipca 2019, 16:45:51)
Zmieniono: dodanie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 170