O B W I E S Z C Z E N I E15.03.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

Chodecz, dnia 15.03.2023 r.
ZP.6730.71.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) Burmistrz Chodcza zawiadamia o wydaniu decyzji znak ZP.6730.71.2022 z dnia 15.03.2023 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej do użytku sezonowego i szamba szczelnego na dz. o nr ew. 260/19 obr. Mstowo gm. Chodecz. 
Inwestorem jest p. Jerzy Majchrzak zam. /adres w aktach sprawy/, reprezentowany przez p. Jerzego Bontala zam. /adres w aktach sprawy/.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, pokój nr 17a w godzinach pracy Urzędu. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Mstowo.
 
B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (15 marca 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (15 marca 2023, 14:47:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111