O B W I E S Z C Z E N I E15.03.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

Chodecz, dnia 15.03.2023 r. 
ZP.6730.1.2023

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 503) zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.01.2023 r., uzupełniony w dniu 26.01.2023 r. oraz w dniu 15.03.2023 r., złożony przez pp. Łukasza i Emilię Wlazłowicz /adres w aktach sprawy/, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domku letniskowego drewnianego o pow. do 70 m² wraz z szambem szczelnym na dz. o nr ew. 260/17 obr. Mstowo, gm. Chodecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Mstowo. 

B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (15 marca 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (15 marca 2023, 14:41:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26