O B W I E S Z C Z E N I E15.03.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

Chodecz, dnia 15.03.2023 r. 
ZP.6730.77.2022
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 10 § 1, z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 503) zawiadamia, że na wniosek z dnia 29.12.2022 r., (wpływ do Urzędu: 30.12.2022 r.), złożony przez p. Dorotę Załęską /adres w aktach sprawy/, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego i szamba szczelnego na dz. o nr ew. 179/78 obr. Mstowo, gm. Chodecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2 w pok. nr 17a w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się co do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Mstowo.

B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (15 marca 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (15 marca 2023, 14:39:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25