Obwieszczenie 03.03.2023

Obwieszczenie 

03.03.2023

Chodecz, dnia 03.03.2023 r.
ZP.6220.14.2022.1
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm)   
zawiadamiam 
iż w dniu 03.03.2023 r. została wydane postanowienie o uzupełnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chodecz, na działkach o nr ew. 4, 36/2, 68 obr. Huta Chodecka, 150/2, 179/20, 234 obr. Chodeczek oraz 240, 241 obr. Miasto Chodecz”.
Inwestorem jest Miasto i Gmina Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.
  Z treścią postanowienia można zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pokój 17 a,  w godzinach pracy Urzędu. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz oraz na w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w mieście Chodecz, w sołectwie Chodeczek oraz Strzyżki. 

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (3 marca 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (3 marca 2023, 15:12:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99