O B W I E S Z C Z E N I E24.02.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

24.02.2023

Chodecz, dnia 24.02.2023 r.
ZP.6730.63.2022.1

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej

Na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000)   
zawiadamiam 
że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez p. Karolinę Żychlińską, dniu 24 lutego 2023 r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o warunkach zabudowy znak: ZP.6730.63.2022 z dni 06 lutego 2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowego.
Tutejszy organ stwierdził oczywistą omyłkę pisarską w decyzji ZP.6730.63.2022 z dnia 06 lutego 2023 r. polegającą na błędnym wpisaniu powierzchni ulegającej przekształceniu.
Postanowienie zostało wydane na wniosek Inwestora.
Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, wobec powyższego zgodnie z art. art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w mieście Chodecz.
Od wydanego postanowienia stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Chodcza, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o jego wydaniu. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (24 lutego 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (24 lutego 2023, 13:22:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31