O B W I E S Z C Z E N I E24.02.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

24.02.2023

Chodecz, dnia 24.02.2023 r.
ZP.6220.9.2022

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej

Na podstawie art. 74 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021, poz. 247 ze późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000)   
zawiadamiam 
że w dniu 24 lutego 2023 r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 175 oraz 176/2 w obrębie ewidencyjnym Psary, gmina Chodecz”.
Tutejszy organ stwierdził oczywistą omyłkę pisarską w decyzji ZP.6220.9.2022 z dnia 09 lutego 2023 r. polegającą na błędnym wpisaniu oznaczenia, nadawcy oraz dnia wydania opinii przez Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 
Postanowienie zostało wydane z urzędu.
Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Psary.
Od wydanego postanowienia stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Chodcza, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o jego wydaniu. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (24 lutego 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (24 lutego 2023, 13:19:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27