O B W I E S Z C Z E N I E23.02.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

23.02.2023

Chodecz, dnia 23.02.2023 r.
ZP.6220.14.2022

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm)   
zawiadamiam 
iż w dniu 23.02.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chodecz, na działkach o nr ew. 4, 36/2, 68 obr. Huta Chodecka, 150/2, 179/20, 234 obr. Chodeczek oraz 240, 241 obr. Miasto Chodecz”.
Inwestorem jest Miasto i Gmina Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.
Z treścią decyzji można zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pokój 17 a,  w godzinach pracy Urzędu. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz oraz na w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w mieście Chodecz, w sołectwie Chodeczek oraz Strzyżki. 

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (23 lutego 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (23 lutego 2023, 14:28:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29