O B W I E S Z C Z E N I E16.02.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

16.02.2023

Chodecz, dnia 16.02.2023 r. 
ZP.6220.2.2022

Obwieszczenie
w sprawie wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). Burmistrz Chodcza zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek firmy OZE Development Polska Sp. z o.o /adres w aktach sprawy/ że w dniu 13.12.202 2 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gawin o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działkach o nr: 114, 115, 116, 117, 173 w obręb Gawin, gm. Chodecz"
Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano: 
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia ww. oceny, 
- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku PGW Wody Polskie, stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ww. opiniami zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pok. 17a w godzinach pracy Urzędu. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Mielinek. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (16 lutego 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (16 lutego 2023, 10:09:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32