O B W I E S Z C Z E N I E10.02.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

10.02.2023

Chodecz, dnia 10.02.2023 r.
ZP.6220.3.2023

Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.) oraz art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000) 
zawiadamiam 
że na wniosek z dnia 25.01.2023 r. (wpływ do Urzędu: 27.01.2023 r.) złożony przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o /adres w aktach sprawy/ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki o nr ew. 77 w obrębie Strzyżki, gmina Chodecz”.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022, poz. 1029 t.j.) oraz §3 ust. 1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz.1839), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku,
- Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Włocławku.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pokój 17 a, w godzinach pracy Urzędu. 
Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Strzyżki. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (10 lutego 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (10 lutego 2023, 10:03:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37