Obwieszczenie 09.02.2023

Obwieszczenie

09.02.2023

Chodecz, dnia 09.02.2023 r.
ZP.6220.9.2022
Obwieszczenie 

Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm)   
zawiadamiam 
iż w związku ze złożonym przez firmę OZE FARMS Sp z o.o z/s w Sicienku wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w dniu 09.02.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 175 oraz 176/2 w obrębie Psary gm. Chodecz”.
Z treścią decyzji można zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pokój 17 a,  w godzinach pracy Urzędu. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz oraz na w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Psary. 

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (9 lutego 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (9 lutego 2023, 15:10:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98