O B W I E S Z C Z E N I E08.02.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

08.02.2023

Chodecz, dnia 08.02.2023 r.
ZP.6220.14.2022

Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 t.j.)   
zawiadamiam 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek  Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chodecz na działkach ewidencyjnych nr: 4, 36/2, 68 obr. Huta Chodecka, 150/2, 179/20, 234 obr. Chodeczek oraz 240, 241 obr. Miasto Chodecz.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonego w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie w 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pokój 17 a, w godzinach pracy Urzędu. 
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do istoty.
Jednocześnie informuje, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznym poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Mstowo, w sołectwie Strzyżki oraz w mieście Chodecz. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (8 lutego 2023)
Opublikował: Piotr Lepka (8 lutego 2023, 15:47:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109