O B W I E S Z C Z E N I E16.08.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

16.08.2022

Chodecz, dnia 16.08.2022 r. 
ZP.6733.1.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Burmistrz Chodcza zawiadamia:
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na wniosek Energa Operatora SA Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez
p. Zbigniewa Bohdanowicza /adres w aktach sprawy/, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej wraz z szafkami na dz. o nr ew. 120/1 obręb 0008 Lubieniec i nr 14/87, 14/90, 14/94, 14/98, 12 obr. 0013 Nowiny gm. Chodecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2 w pok. nr 17a w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się co do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Lubieniec i w sołectwie Wola Adamowa.

B U R M I S T R Z
 
Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (16 sierpnia 2022)
Opublikował: Piotr Lepka (16 sierpnia 2022, 14:12:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24