O B W I E S Z C Z E N I E13.07.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

13.07.2022

Chodecz, dnia 13.07.2022 r.
ZP.6220.8.2022

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.) oraz art. 61 § 4  i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 t.j.)   
zawiadamiam 
że na wniosek z dnia 01.07.2022 r. (wpływ do Urzędu: 04.07.2022 r.) złożony przez KPE FARMS Sp. zo.o /adres w aktach sprawy/ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 103/2 w obrębie Lubieniec, gmina Chodecz”.

Zgodnie  z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022, poz. 1029 t.j.) oraz  §3 ust. 1 pkt. 73 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 10 września 2019  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz.1839), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się  po uzgodnieniu z następującymi organami:
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku, Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Włocławku.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pokój 17 a,  w godzinach pracy Urzędu. 
Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Lubieniec. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (13 lipca 2022)
Opublikował: Piotr Lepka (13 lipca 2022, 13:49:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35