O B W I E S Z C Z E N I E15.06.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

15.06.2022

Chodecz, dnia 15.06.2022 r.
ZP.6730.25.2022
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 10 § 1, z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 503) zawiadamia, że na wniosek z dnia 11.02.2022 r. (wpływ do Urzędu: 06.04.2022 r.), po skorygowaniu w dniu 10.05.2022 r. (wpływ do Urzędu: 12.05.2022 r.), złożony przez p. Wiesławę Pajchert /adres w aktach sprawy/ zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domku letniskowego 35 m² wraz z instalacjami wodociągową, elektryczną i szambem oraz piwniczką ogrodową na dz. o nr ew. 120/17 obr. Lubieniec, gm. Chodecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2 w pok. nr 17a w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się co do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Lubieniec.

B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (15 czerwca 2022)
Opublikował: Piotr Lepka (17 czerwca 2022, 09:58:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37