O B W I E S Z C Z E N I E06.06.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

06.06.2022

Chodecz, dnia 06.06.2022 r. 
ZP.6730.33.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 741) zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.05.2022 r. złożony przez p. Jakuba Dębskiego /adres w aktach sprawy/, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 7 domków letniskowych na dz. o nr ew. 70/2 obr. Mstowo gm. Chodecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87–860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń sołectwie Mstowo. 

B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (6 czerwca 2022)
Opublikował: Piotr Lepka (6 czerwca 2022, 11:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35