O B W I E S Z C Z E N I E20.05.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

20.05.2022

Chodecz, dnia 20.05.2022 r. 
ZP.6220.11.2021

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2021 r., poz. 247 ze zm. ) Burmistrz Chodcza informuje, że została wydana decyzja Nr ZP.6220.11.2021 z dnia 20.05.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o nr 244 obr. Mstowo gm. Chodecz".
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pokój 17a w godzinach pracy Urzędu.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Mstowo.

B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (20 maja 2022)
Opublikował: Piotr Lepka (20 maja 2022, 14:49:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54