Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego09.07.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

09.07.2019

Chodecz, dnia 09.07.2019 r.
ZP.6733.6.2019
 
 
                
O B W I E S Z C Z E N I E
 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

    Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1945) zawiadamia, że na wniosek z dnia 21.06.2019 r. (wpływ do Urzędu: 24.06.2019 r.), uzupełniony w dniu 08.07.2019 r., złożony przez firmę ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu reprezentowaną przez SAN-TECH Piotr Szameta (adres w aktach sprawy), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15 kV, zabudowie łącznika napowietrznego SN 15 kV, przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/04 kV na działce o nr ew. 113 obr. Gawin i działce o nr ew. 42 obr. Mielinek gm. Chodecz.
    W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.
    Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
    Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Gawin i w sołectwie Mielinek.


                                        B U R M I S T R Z
                                            /-/    
                                     Jarosław Grabczyński


metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (9 lipca 2019)
Opublikował: Piotr Lepka (9 lipca 2019, 12:48:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65