O B W I E S Z C Z E N I E03.06.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

03.06.2019

Chodecz, dnia 03.06.2019 r. 
ZP.6733.4.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1945) zawiadamia, że na wniosek z dnia 15.05.2019 r. (wpływ do Urzędu: 16.05.2019 r.), uzupełniony w dniu 30.05.2019 r., złożony przez firmę ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego (adres w aktach sprawy), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie przyłącza kablowego nN oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN na dz. o nr ew. 82/3, 82/5, 83, 68, 36/3, 36/6, 36/5, 11/2, 11/5, 4 obr. Huta Chodecka gm. Chodecz oraz na dz. o nr ew. 150/1, 179/1, 179/2 obr. Chodeczek, gm. Chodecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Chodeczek i w sołectwie Strzyżki - dla dz. znajdujących sie w obr. Huta Chodecka.

B U R M I S T R Z
/-/
Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (3 czerwca 2019)
Opublikował: Piotr Lepka (3 czerwca 2019, 13:34:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56