OBWIESZCZENIE24.04.2019

OBWIESZCZENIE

24.04.2019

Chodecz, dnia 24.04.2019 r. 

ZP.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko


Działając na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Burmistrz Chodcza informuje, że została wydana decyzja Burmistrza Chodcza Nr ZP.6220.1.2019 z dnia 24.04.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji LNG na działce oznaczonej nr ew. 316/4 w miejscowości Chodecz, powiat włocławski".

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku, oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pokój 17a w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

B U R M I S T R Z 

Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (24 kwietnia 2019)
Opublikował: Piotr Lepka (24 kwietnia 2019, 13:55:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68