​Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego03.04.2019

​Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

03.04.2019

Chodecz, dnia 03.04.2019 r. 
ZP.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1945) zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.03.2019 r. złożony przez firmę ENERGA-OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Toruniu reprezentowaną przez SAN-TECH Piotr Szameta (adres w aktach sprawy) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15 kV, zabudowy rozłącznika napowietrznego SN 15 kV na dz. o nr ew. 251, 241, 240, 332 obr. Miasto Chodecz, dz. o nr ew. 234 obr. Chodeczek, dz. o nr ew. 83, 82/5, 68 obr. Huta Chodecka gm. Chodecz
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17A.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w Mieście Chodecz, w sołectwie Chodeczek i w sołectwie Strzyżki - dla dz. znajdujących się w obr. Huta Chodecka.


B U R M I S T R Z
/-/
     Jarosław Grabczyński

metryczka


Wytworzył: J. Matuszewska (3 kwietnia 2019)
Opublikował: Piotr Lepka (3 kwietnia 2019, 10:30:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75